គាំទ្រដល់សហគមន៍មួយ

ស្វែង​យល់​បន្ថែមបរិច្ចាក

ព្រឹត្តការណ៍

ម៉ោងគ្រោះទុរភិក្ស
ព្រឹត្តការណ៍

តំបន់របស់យើងនៃការផ្តោត

អាហាររូបត្ថម្ភ

ការអប់រំ

ការពារកុមារ

យុវជន

ជាវប្រចាំទៅបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើឱ្យទាន់សម័យព្រឹត្តិប័ត្រប្រចាំខែនិង

Subscribe to our newsletter

Our Latest Video

‘Like’ us on Facebook to see all of our latest videos!

Testimonials

  • The best way for giving the smile for children in Cambodia !!!

    Lee Soulbe
  • Nothing’s happier than we can see the Holy smile from children! Love you so much World Vision!!!

    Chhivvong Dean

បរិច្ចាកឥឡូវ